Mimar Gülay Yedekci
(0212) 256 32 27

Detaylı Bilgi

İç mekan boyalarının insan sağlığına etkisi

Hemen tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de yapı ürünlerinde standartların oluşmamış olmasından ya da var olan standartlara uyulup uyulmadığı yeterince denetlenemediğinden sayılan her gün artan, yapıdan kaynaklanan hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bu tezin amacı, yapı ürünlerinden boyanın, bileşimindeki bazı zararlı maddeler den dolayı önemli sağlık sorunlarına neden olduğunu bilimsel kaynaklarla açıklayarak bu konuda mimarların daha doğru ürün seçebilmelerine katkı sunabilmektir. Tezin birinci bölümünde mimarların uygulamalarında çok kereler kullandıkları boyalan seçerken insan sağlığım dikkate almadıklan, bunun nedeninin de ürünü tanımamaktan kaynaklandığı varsayımıyla yapılan anket uygulamasının da yardımıyla yukandaki amaç doğrultusunda çalışmanın konu alam ve kapsamı tanımlanmıştır. Tezin ikinci bölümünde ise boyalar genel olarak tanımlanmış ve sınıflandınlmıştır. Üçüncü bölümünde ise iç mekan boyalanm ve zararlı bileşenlerini açıklanmaktadır. Bu zararlı bileşenlerin insanda oluşturduğu sağlık problemleri biyolojik ve psikolojik etkiler olarak iki ana başlık altında açıklanmıştır. Daha sonra biyolojik etkiler vücuttaki sistemleri etkileme yerlerine göre sınıflandınlarak açıklanmıştır. Önemli biyolojik etkilerinin yanında doğru ürün seçilmediğinde boya renklerinin aydınlılık ve ışıklılık etkisinin de görme bozukluklanna ve psikolojik rahatsızlıklara da neden olabildiği ifade edilmiştir. Son bölüm olan dördüncü bölümünde, sonuçlar değerlendirilmeye çalışılmıştır.